­­ ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ (The Countries Of Asean: Indonesia)
div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

dYbx-VK-jDf-lk-ENa (lPa-Lf-ja-jEn)

Lfn: tYs-Ek-Ek


VK-jDf-Dp

¡ª


lPa-Lf-ja-jEn

jwoJk-Rbcx-lk-ENa: 8 ePs-rk 1967

aK-Wla-rtcs: Fk-dk-Sk

VK-Ek-dla: 240 thka Woa

jauJl-Dpg: 1,919,000 dx2

Wckx-rak-jjraha: 130 Woa/dx2

lk-nY-Vka-dks: 28.2 Vp

ek-eK-rak: VK-xka 80% jVia-Ekc-xYf-eK-tPx, 10% jVia-Ekc-WP-e-SNa jjtK jVia-Ekc-qYf-xp-qNs-rahln-fNc-jDogk-aiJa.

qk-ek: qk-ek-lPa-Lf-ja-jEn Whkn-Wu-div-qk-ek xk-jt jEPgs-jVia-Dks-dka. Woa-ebca-rtkn-jcoJk-qk-ek-raygs-Ga 3,000 qk-ek-Eoa-jQogk-wls-VK-jDf jjtK RNa-qk-ek-lPa-Lf-ja-jEn jVia-qk-ek-Dp-els-wls-qcd-jwok.

jef-CK-dPf: lPa-Lf-ja-jEn xp-jef-CK-dPf-Grnb-Dpg-eYf-Ga-dYbx-lk-ENa jEPgs-Hfh-Riv-Wckx-jen-rkn-rtkn-dcbk-VK-jDf-lugaA-Ga-cP-dPf-dka-dka-jsPa-jl-jEn-Ga-Vp 1997+1998. jjSb-VK-FY-via-apJ jef-CK-dPf-jjxba-jSpv-LS-Bbks-rxiJa-Wos-lpd-WiJs jEPgs-ek-xkf-eogs-aO-xia, dke-DI-xK-Ekf, Bks jjtK Hxh-lld-jVia-FI-aca-rtcs-rtkn.

tkn-Hfh-Smg-Woa: $2,230 (ÕÓ)

tkn-Hfh-VNv-DNv-Smg-Woa: $4,300 (ÕÓ)

tK-fiv-tkn-Hfh-VNv-DNv: 156

eI-VK-ePf-FP-ap: 37


qUx-xp-VK-jDf

lPa-Lf-ja-jEn-jVia-VK-jDf-Dpg-xp-qoa-tK-jxuls-rtkn-jVia-lia-fiv 4 wls-Ltd. xp-qNs-jjSb-VK-jDf-Fpa, lPa-jfn jjtK eK-rK-tif-lk-jx-TP-dk-jDogk-aiJa-Dpg-xp-qoa-tK-jxuls-rtkn-dcbk. Woa-lPa-Lf-ja-jEn-lk-He-BUb-jjvv-dK-jjFd-dK-Fkn-voa 4 jdkK-Grnb jjtK lpd 15,000 jdkK-ahln. Fkd-eoJa-eYf-Dks-Sk-jcia-lld-wls-VK-jDf-rk-eoJa-eYf-Dks-Sk-jcia-Sod lPa-Lf-ja-jEn xp-Wckx-dchks 5,100 dx. Fkd-DPf-jraul-rk-GSh dchks 1,800 dx. quJa-Dpg-jrtogk-aiJa-ebca-rtkn-jVia-aO vmg-jjxba-Dpg-fPa jjSb-lPa-Lf-ja-jEn-dmg-nis-Wos-Grnb-dcbk-VK-jDf-luga-Ga-dYbx-lk-ENa. xp-jauJl-Dpg-DNv-jDogk-VK-jDf-tkc, dI-VU-jFn, rcNf-akx, HD jjtK xNa-xhk-xk-Rcx-dia.

jqkK-cbk-xia-Grnb-rtkn jEPgs-VK-dlv-fhcn-jdkK-Dpg-jjnd-Fkd-dia-rtkn-Rhln-jdkK jjtK rtkn-vhka-dK-jjFd-dK-Fkn-HV-Skx-Rblx-qU-Qk eK-aiJa Fygs-xp-rtkn-cif-DK-aK-DI-Hfh-qif-DK-ak-wyJa-Ga-lPa-Lf-ja-jEn jEPgs-xp-Eoa-jQogk-Dpg-jjSd-Sbks-dia-jCPs 300 Eoa-jQogk jjtK GEh-qk-ek-jCPs 250 qk-ek.

lK-aY-ela-eK-Cka-vU-Rka-jjrbs-Lv-LT-vU-foc-jjxba-cP-rka-ek-eK-rak-qYf-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-Ltd jjtK jVia-eK-Cka-Dpg-Dbls-DbNc-lia-fiv 1 Ga-lPa-Lf-ja-jEn. xia-xp-Wckx-jdogk-jjdb-VK-xka 1200 Vp. Lv-LT-vU-foc Cud-ehks-wyJa 9 EiJa jjtK xp-Dks-nbks-lhlx-Rlv-jjSb-tK-EiJa. qK-eos-Dpg-jria-BUb-apJ jjxba-dI-tis-aK-xif-eK-dka-BUb-EiJa-jDPs-eYf.

VK-rcif-ekf

Bbks-rahln-dmg 4,000 Vp Qbka-xk-jjthc Dpg-xp-Woa-lk-He-BUb-Ga-jdkK-jrtogk-apJ. qcd-jwok-VUd-jwoJk, ehks-vhka jjtK jtpgx-Whk-wkn-div-lPa-jfn jjtK Fpa.

Ga-eK-SK-cif-Dp 7 lPa-Lf-ja-jEn-dkn-jVia-lk-ak-Fid-jjrbs-dka-Whk-Dpg-Eos-lI-akf. Woa-ebca-rtkn-jEugl-Cu-ek-eK-rak-qYf jjtK RPa-fU. qcd-jwok-ehks Lv-LT-vU-foc jEPgs-jVia-lK-aY-ek-cK-tp-Dks-ek-eK-rak-qYf-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-Ltd voa-jdkK-Ek-ck jjtK Hfh-Whk-wkn-div-VK-jDf-luga-Ga-jl-jEn-Sk-jcia-lld-ebNs-GSh.

Fkd-aiJa Ekc-Whk-wkn-RPa-fU-dmg-xk-Rlf jjtK-Hfh-ehks-lk-ak-Fid-Grxb-wyJa-voa-jdkK-lpd-jjrbs-raygs Wu jdkK eY-xkf-STk. lPf-DP-qoa-wls-qcd-jwok-jjQb-wK-rnkn-lld. VK-FY-via-apJ Woa-ebca-rtkn-Ga-lPa-Lf-ja-jEn-jjxba-Ekc-xYf-eK-tPx.

jxugl-jlp-Tov-jtpgx-Eos-lI-akf Ekc-Whk-wkn-jlp-Tov-Shls-dka-jWugls-jDf-Dpg-jSpv-Grnb-Hfh-fp-Ga-qUx-lk-dkf-wls-lPa-Lf-ja-jEn. Vld-SYn-dka, lis-dPf, jjtK LRa-tis Dis-rxof-qK-nk-nkx-Wlv-Wls-lPa-Lf-ja-jEn. LRa-tis-jRif-eI-jtif jjtK lPa-Lf-ja-jEn-dmg-dkn-xk-jVia-jxuls-wyJa-wls-LRa-tis.

Ga-Vp 1945 jxugl-eos-Wkx-Ltd-WiJs-Dp ÉÉ e{a-eYf-tos LRa-tis-qK-nk-nkx-Wlv-Wls-lpd-jDugl-raygs. jjSb-lPa-Lf-ja-jEn-VK-dkf-jl-dK-tkf jjtK Dbka eY-dk-La dmg-dkn-xk-jVia-VK-Dka-VK-jDf. xia-dPa-jc-tk 4 Vp Foa-dcbk-qcd-jwok-FK-ek-xkf-wiv-Htb-Ekc-LRa-tis-lld-Fkd-VK-jDf.

jxugl-els-qia-Vp-xk-jjthc qmg-Whk-Ekc-lPa-Lf-ja-jEn-Hfh-jjtba-jRul-HV-nis-DK-cpv-lk-zTP-dk. qcd-jwok-jVia-aid-jfpa-jRul-Dpg-xp-Wckx-ek-xkf. RUv-qkv-apJ-jjxba-jRul-tI-raygs-Dpg-jjdK-eK-rtid-BUb-Zk-cif-Lv-LT-vU-foc-VK-xka-Vp 800.

aid-tbk-roc-jjrbs-jdkK-vm-ap-Ll

foa-aka-xk-jjthc Woa-fk-Bid-Dpg-BUb-jDPs-jdkK-vm-ap-Ll-jWpn-jVia-qcd-tbk-roc-xK-aYf. qcd-jwok-FK-Sif jjtK eK-eox-roc-wls-qcd-eif-SU. Woa-ebca-Grnb-jjxba-Hfh-nod-jtpd-dka-VK-SP-vif-figs-dbkc-jjthc jjSb-qcd-jwok-dmg-nis-Cu-cbk-jVia-aid-eUh-Dpg-Lrf-BUb.

Ga-tK-rcbks-eos-Wkx-Ltd-WiJs-Dp ÉÉ jxugl-npg-VYba-Hfh-Byf-Wls-lPa-Lf-ja-jEn qcd-jwok-Hfh-VK-SP-vif-Smg-Woa-Dhls-CPga-Bbks-Lrf-Rhkn. eK-aiJa Fygs-jdpf-xp-dka-tcx-Soc-dia-wls-aid-Rov-fk-Bid-rtkn-Woa-div-DK-rka-Zbkn-qia-DK-xPf-jqugl-Smg-eUh-Shka-npg-VYba. Dks-fk-Bid-Hfh-tkn-ska-dka-dK-DI-wls-dls-Div-npg-VYba-Grh-jjdb-Zbkn-qia-DK-xPf-qhlx-Dis-Hfh-eis-rka jjtK Fiv-DK-rka-npg-VYba-Hfh-VK-xka 1,500 Woa. Ga-vks-dm-tK-ap, qcd-jwok-dmg-Hfh-Sif-Wm jjtK eK-eox-roc-wls-eif-SU-Hch.

via-fk-jdkK-wls-lPa-Lf-ja-jEn

lPa-Lf-ja-jEn-Wcv-WYx-rtkn-dcbk 15,000 jdkK jjSb-xp-rtkn-jdkK-jVia-jdkK-ahln jjtK-vmg-xp-Woa-lk-He-BUb. xia-jVia-ebca-raygs-wls-rxUb-jdkK-Dpg-Grnb-dcbk jEPgs-tcx-xp zp-tPv-VPa jEPgs-jVia-rxUb-jdkK-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-Ltd. via-fk-jdkK-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-lPa-Lf-ja-jEn-jjxba:

eY-xkf-STk: eY-xkf-STk-jjxba-rxUb-jdkK-Grnb-Dpg-Hd-Dpg-eYf-Dks-DPf-Sk-jcia-Sod-wls-lPa-Lf-ja-jEn. xia-xp-qUx-lk-dkf-Dpg-Rhla jjtK EYbx, xp-eif-Vbk-rtkn-EK-aPf tcx-xp: LS jjRf, jeul, Dk-jVp, Ehks jjtK tps-lY-tis-lY-Sis.

Ek-ck: jCPs-jjxba-cbk xia-jVia-qNs-jdkK-Grnb-lia-fiv 4 wls-lPa-Lf-ja-jEn Ek-ck-dmg-xp-qoa-tK-jxuls-rtkn-dcbk-jWPgs-raygs-wls-qoa-tK-jxuls-Ga-VK-jDf jjtK aK-Wla-rtcs-BUb-Ga-Ek-ck. Ga-jdkK-apJ-xp cif-ek-eK-rak-qYf jjtK RPa-fU Dpg-eI-Wia-FI-aca-rtkn-jEiga: qK-Dkf-Grnb Lv-LT-vU-foc. Fkd-Ekd-Dpg-Hfh-Cud-WoJa-Wchk-Grh-RUh-cbk Woa-nYd-SoJaA jEPgs-jVia-Woa-fyd-fI-via-lk-He-BUb-Ga-jdkK-Ek-ck SiJs-jjSb 500,000 rk 1,000,000 Vp-xk-jjthc.

rahk-dkd-apJ-jjxba-jWpn-GEh-Ga-qP-Dp-SbksA-xk-jjthc-jDPs-jdkK-Ek-ck.


vm-ap-Ll: xp-ekx-VK-jDf-Rbcx-BUb-Ga vm-ap-Ll. quJa-Dpg-ebca-rtkn-wls-jdkK-jVia-wls-lPa-Lf-ja-jEn. vks-FI-aca-jVia-wls-xk-jt-jEn jjtK-quJa-Dpg-eYf-Dhkn jEPgs-jVia-quJa-Dpg-ahln-jjxba-VK-jDf-vTU-Ha. vm-ap-Ll jjxba-jdkK-Dpg-Grnb-Ga-wos-jwf-apJ jjSb-xp-qoa-tK-jxuls-lk-He-BUb-qNs-jtid-rahln. ebca-rtkn-quJa-Dpg-jVia-qU-jwok jjtK Vod-WYx-fhcn-Vbk-Syv Fygs-vmg-Wbln-xp-QUh-Gf-Ga-Ltd-RUh-Fid.

aPc-dp-ja: jdkK-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-jl-jEn-Sk-jcia-lld-ebNs-GSh Hfh-Cud-jjnd-lld-jVia-els-VK-jDf. ebca-Sk-jcia-Sod-jWPgs-raygs-wls Vk-Voc Hfh-dkn-jVia-ebca-raygs-wls-lPa-Lf-ja-jEn-Ga-Vp 1963. nhla-jjac-apJ-rtkn-Woa-Ga-jdkK-Fygs-vmg-qm-GF jjtK-Shls-dka-Bkd-jjnd-Soc-lld-jVia-VK-jDf-lPf-eK-tK jjSb-dka-jtuld-SiJs-Vp 1969 Sif-ePa-cbk xia-FK-nis-Wos-jVia-ebca-raygs-wls-lPa-Lf-ja-jEn.

jqpgx-jSpx

Tk-Lz-tp-jEn (Òáææìåóéá) jjxba-fld-Hxh-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-Ltd. vks-EK-aPf-xp-Wckx-dchks-jCPs 1 jjxif jjtK xp-aO-raid-jCPs 10 dP-Lt-dTkx. Tk-zK-tp-jEn-Hfh-jdpf-wyJa-Skx-jdkK-SbksA-wls-lPa-Lf-ja-jEn, xk-jt-jEn jjtK zp-tPv-VPa.

Tk-zK-tp-jEn vmg-xp-tI-SoJa (jWul rtu dhka). xia-FK-jtpa-Grnb-wyJa-Fkd-dka-Zis-Soc-jwoJk-Ga-jWul-wls-quf-EK-aPf-luga. ePgs-Dpg-qcd-jRok-jria-Dis-rxof-apJ-jjxba-fld-wls-xia.

xia-Cud-SiJs-Eug-Skx-Eug-wls-Dbka LD-xie Tk-Lz (Ôèïíáó Òáææìåó) QUh-ehks-SiJs-aK-Wla-nYd-Grxb wls ePs-dK-LV.

rais-SYd-dK-Sk


jVia-jc-tk-rtkn-Rhln-Vp-jjthc Dpg-rais-SYd-dK-Sk (jWugls-jEpf) Hfh-Grh-Wckx-via-jDps-jjdb-Woa-lPa-Lf-ja-jEn. jWugls-jEpf-jsok figs-Dpg-jria-BUb-apJ jjxba-jVia-Dpg-aP-nox-Ga-jdkK-Ek-ck jjtK vk-tp. SYd-dK-Sk-Dpg-fp-Dpg-eYf-jjxba-QK-tPf-Fkd-rais-Wckn. SYd-dK-Sk-jjSb-tK-LS-FK-Cud-jEpf-wyJa-Lfn-xp-Hxh-ekx-Dbla-Dpg-jRif-Fkd-jwok-Wckn rtu Hxh-HQb-jVia-LS-Ebcn.

dka-tK-jvpf-WiJs-Grnb-Dpg-eYf

xp-cia-raygs-Ga-Vp 1883 QUh-Woa-Ga-lof-eK-STk-tp-Hfh-nPa-eNs-jjVdA. xia-Whkn-Wu-div-eNs-tK-jvpf, jjSb-jxugl-qcd-jwok-jvPgs-HV-lhlx-Rlv qcd-jwok-dmg-vmg-eis-jdf-jria-ePgs-QPf-Vod-dK-SP-GfA. qcd-jwok-WPf-cbk-xia-jVia-eNs-Dpg-jdpf-Fkd-rpa-Grnb-Ga-Rblx-qU-GdhA-aiJa-CK-rtogx.

jjSb-xia-vmg-jjxba. eNs-aiJa-jjxba-xk-Fkd-qU-jwok-Hz-Dpg-BUb-jDPs-jdkK-raygs-Dpg-SiJs-BUb-tK-rcbks-jdkK-Ek-ck div jdkK-eY-xkf-STk-dI-tis-tK-jvpf-wyJa jEPgs-xia-BUb-Hd-lld-HV-jCPs 3,500 dP-Lt-jjxif.

qU-jwok-Hz-apJ-xp-Eug-cbk WTk-dk-LS-lk (Ëòáëáôïá). xia-jtpgx-Vbln-wpJ-jDogk, lkn-aO jjtK dYbx-Wcia-lld-xk-Ga-jfula-qyf-eK-qk, Vp 1883. Ga-cia-Dp 27 jfula-ePs-rk xia-Hfh-tK-jvpf-wyJa jEPgs-jVia-dka-tK-jvpf-wls-qU-jwok-Hz-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-Ltd-jDogk-Dpg-xp-dka-via-Dyd-xk.

dka-tK-jvpf-WiJs-apJ-jjxba-Grnb-rtkn jjtK jVia-Sk-Bhka-Dpg-eYf-jdpa-Dpg-jRok-FK-ek-xkf-FPa-SK-ak-dka-Hfh. Smg-HV-apJ jjxba-Wckx-FPs-vks-Bbks-dbNc-div-dka-tK-jvpf-wls-xia.

Ý dka-tK-jvpf-Hfh-jRif-Grh-Vkd-wls-qU-jwok-Hz-dchks-lld 6 dP-Lt-jjxif.

Ý dka-eiga-Hrc-wls-jjQba-fPa-Hfh-jRif-Grh-jdpf-WuJa-nid-Ga-xK-rk-eK-rxYf jEPgs-RUh-dia-cbk “Eu-ak-xP.” xp-WuJa-raygs-Ga-WuJa-jrtogk-apJ-eUs-jCPs 30 jjxif. jxugl-xia-jWugla-Soc-jwoJk-Rlf-jdkK-eY-xkf-STk jjtK jdkK-Ek-ck xia-Hfh-DI-tkn-HV-rtkn-rxUb-vhka-Foa-Rkv-dhNs jjtK Hfh-eis-rka-Woa-jCPs 30,000 Woa.

Ý qU-jwok-Hz-jRif-Grh-jdpf-jVia-rpa-rtkn-EK-aPf. rpa-EK-aPf-raygs-xp-RU-lk-dkf-ahlnA-VK-eox-BUb xia-dkn-jVia-dhla-rpa-Dpg-xp-aO-raid-jvok-rtkn-Foa-ek-xkf-zU-jDPs-rahk-aO-Hfh. jRul-Dpg-jjtba-HV-xk-Ga-DK-jt-lhlx-WTk-dk-LS-lk qov-cbk-Soa-jls-jWugla-Soc-Hfh-nkd-rtkn jqkK-rahk-aO-jSix-HV-fhcn-dhla-rpa-Dpg-zU-BUb.

Ý wpJ-ZYba-Dpg-jdpf-Fkd-dka-tK-jvpf Hfh-VPc-wyJa-HV-Ga-Dhls-zhk jjtK-wK-rnkn-Soc-lld-HV-Dogc-DYd-DPf-Dks. dYbx-wpJ-ZYba-Hfh-diJs-vis-jjes-Sk-jcia-Hch-Foa-jRif-Grh-lk-dkf-rakc-tos. lYa-rK-qUx-Lfn-eK-jtbn-lhlx-Rlv-Ltd-Hfh-rtYf-tos-Fkd-Vod-dK-SP 1 los-ek.

aP-Dka-wls-lPa-Lf-ja-jEn

rks-jeul

Sk-jcia-qcx-Whln-tiv-wlv-zhk-nkx-jjts Ekc-ak-Woa-raygs-dI-tis-nbks-div-Fkd-Dogs-ak xYbs-rahk-eUb-jRula. tkc-WPf-jqpf-jqpa-HV-jCPs-Wkv-jwoJk eNs-wYbn jjtK Bkd-ala. wK-aK-Dpg nbks-tif-jtkK-xk-Skx-Dks tkc-dmg-xk-Rlf-qK-tka-rpa. tkc-rtNc-jria-rks + rks-tknA + rks-nkcA jjdcbs-HV+-jjdcbs-xk-Fkd-rtuv-rpa. xia-jjxba-rks-jeul-Dpg-Grnb-rtkn.

Ekc-ak-Bhka Foa-vmg-RUh-EP-jRif-jjac-Gf. tkc-Bkd-jjtba-div-vhka-HcA jjSb-tkc-dmg-WPf-Hfh-cbk Chk-jjtba-jeul-FK-jria jqkK-xia-tpJ-tif-Dks-BUb. figs-aiJa tkc-Fygs-cks-qhk-wm jjthc-WYv-rks-jeul. xp-dka-fpJa-Roa-jdpf-wyJa. jeul-qK-nk-nkx-fpJa-jqugl-Grh-rtYf. jeul-fys, Ekc-ak-tkc-dmg-fys. qcd-jwok-fys-dia-HV-fys-dia-xk. jeul-nPgs-jjwhc-jjDd-jjsd Dis-fys-Dis-jlok-jtiv-WUf-fPa. Ekc-ak-lhk-Vkd-Ekv-skv-rkn-GF-rlv-jjrv jrugl-Hrt-HW-nhln jjSb-tkc-dmg-nis-fys-Hch-Bbks-jlok-jVia-jlok-Skn. wK-aK-Dpg-Sbks-Zbkn-Sbks-fpJa-Roa-BUb-aiJa dmg-xp-ek-DY-Soa-raygs-nbks-Qbka-xk.

“Lln qK-jFoJk-eogs-ek-DY-xk-jjDhA!” Ekc-ak-Rhls-Geb-ek-DY “jlok-qhk-wm-whk-jeul-LS-aiJa-Grh-whk-ahln-jjfb Sla-Dpg-whk-ahln-nis-fys-xia-Hch-BUb!”

ek-DY-QUh-Eos-ePa-rtNc-jvPgs-Ekc-ak-Bbks-GF-jBia jjthc-jcoJk-wyJa-cbk:

“Ll lk-SK-xk-jRif-vmg-Hfh; dka-whk-ePgs-Dpg-xp-Ep-cPf-jVia-dka-QPf-ePa.”

“ek-DY-jcoJk-jjac-aiJa-Hfh-jjac-Gf!” Ekc-ak-jcoJk. “ vmg-Ehk-dmg-Hc-whk-ahln-Shls-jxugln Chk-whk-ahln-Vbln-rks-apJ-Sla-Gf jeul-GF-Rhkn-LS-apJ-EP-Ls-xk-Wov-dPa-whk-ahln-Dia-Dp-Ltf!”

“wm-LDf qmg-lld-jlpn,” ek-DY-jcoJk. “jjSb-ek-eK-rak-wls-lk-SK-xk-vmg-lK-aY-nkf-Grh-whk-ePgs-Dpg-xp-Ep-cPf-GfA.”

“ek-DY-CNs-whk-ahln-jjac-aiJa-Hfh-jjac-Gf-RK?” Ekc-ak-Rhls-Hrh-wyJa. “Chk-ek-DY-vmg-Ebcn-jjthc-FK-Vbln-Grh-whk-ahln-Skn-EiJa-rc½k, Wia-EiJa-ek-DY-dmg-jjxba-QUh-Dpg-jRif-Grh-whk-ahln-Skn, jeul-xp-Wbkdcbk-Woa-EiJa-vm?”

ek-DY-zis-Bbks-SiJs-GF jjthc-dmg-jcoJk-lld-xk-Bbks-xp-eK-SP-cbk:

“BUb-Rlv-Soc-jRok eiv-qK-ePgs-Ga-Vbk-thca-jjthc-jjSb-whk-dPa-dia jjtK-ePgs-jrtogk-aiJa-vmg-jjxba-Wckx-Riv-QPf-Elv-wls-lk-SK-xk, lk-SK-xk-vmg-ek-xkf-whk-Ep-cPf-GfA-Hfh xia-jjxba-via-nif-Dpg-QUh-Cu-ePa-Shls-VK-SP-vif-Bbks-jWigs-Wif.”

Ekc-ak-RUh-eyd-cbk-Soa-jls-Gdh-FK-rxof-jjRs. rks-jeul-dI-tis-EP-rtYf-lld-Fkd-xu-lia-lPf-jxugln-wls-tkc. Ga-Dpg-eYf-tkc-dmg-jcoJk-wyJa-cbk:

“fU-tk QUh-Eos-ePa QUh-Dpg-xp-FPf-GF-VbNx-toJa-HV-fhcn-Wckx-jxf-Sk Chk-xia-Cud-via-nif-jjac-aiJa xia-dmg-Wos-Shls-jVia-jjac-aiJa!” QUh-whk-FK-vmg-wif-wpa-GfA, jjSb-jRif-lia-Gf-lia-raygs jqugl-Ebcn-whk-ahln-jlok-vYa-jjfb-Dhla, Ebcn-fys-rks-jeul-apJ-Hch-jjDa jjthc-whk-ahln-FK-jVia-Woa-whk-xia-jls!”

ek-DY-jjrsa-rahk-wyJa-zhk fhcn-Wckx-WPf.

“jlp, Wia-EiJa-dmg-Hfh. lk-SK-xk-FK-vmg-vkv vmg-xp-via-nif-wNa-rhkx-vmg-Grh-lk-SK-xk-fys-rks-jeul.”

figs-aiJa ek-DY-Fygs-nbks-xk-fys-rks-jeul-Hch.

“ek-DY-fys-Hch-jjthc-vm?” Ekc-ak-Ckx.

“lk-SK-xk fys-Hch-jjthc,” ek-DY-Slv.

“ek-DY-fys-jjraha-jjthc-vm?”

“lk-SK-xk-fys-jjraha-jjthc.”

Ekc-ak-dmg-WblnA-cks-xu. tkc-jEif-jrugl-lld-Fkd-Gv-rahk-fhcn-Qhk-qia-roc. tkc-Fiv-qhk-wm-wls-tkc-Dpg-tkc-cks-Hch-wyJa-xk-Fkd-rahk-fPa. tkc-jjVs-jWugls-aYbs-Grh-jVia-tK-vNv jjthc-Vif-ZYba-lld-Fkd-xu. Fkd-aiJa-tkc-dmg-jtpgx-nbks-div-rxUb-vhka.

jeul-jtpgx-fys-jjRs-lpd-jDugl-Grxb. ek-DY-fys-rks-jeul-Hch-Bbks-jlok-jVia-jlok-Skn. qcd-jwok-fys-dia-HV+-fys-dia-xk.

“whk-xia-jjxh whk-xia-HcA!” ek-DY-Rhls-wyJa-Bbks-jjRs.

Ekc-ak-nis-euv-Smg-nbks-jvif-rahk-jxul-eUb-rxUb-vhka.

“jFoJk-EP-HV-Ge? whln-fys-Smg-HV-vmg-Hrc-jjthc!” ek-DY-Rhls-Hrh-Lcn-ckn-wyJa. “jlok-qhk-wm-whk-xia-jjx½!”

Ekc-ak-nbks-div-xk-Bbks-rahk-Sk-jepn, Gv-rahk-wls-tkc-vmg-xp-Wckx-dis-coa-GfA-jtpn.

“Ll QUh-Eos-ePa jEPgs-QUh-whk-jWok-tov-eid-dk-tK-jVia-Bbks-nPgs,” tkc-jcoJk. “xia-fp-rtkn-Dpg-Hfh-eK-fiv-Riv-zis-WI-jcoJk jjtK-WI-via-nif-Dpg-eid-ePf-wls-ek-DY. whk-ahln-jVia-lPf-eK-tK-Hfh-nhla-Wckx-RUh-eyd-jxf-Sk-wls-ek-DY-Dpg-xp-Smg-eiv-qK-ePgs-Dpg-xp-Ep-cPf. ek-DY-Hfh-jRif-Grh-FPf-GF-wls-whk-ahln-jVia-figs-FPf-GF-wls-ek-DY-Hfh-Bbks-vm-tP-vUa. Sla-apJ QUh-whk-jrtuJlx-Ge-eif-Dk-Smg-ek-eK-rak-jjvv-ek-DY, figs-Dpg-xp-via-nif QUh-whk-FK-vmg-whk-ePgs-Dpg-xp-Ep-cPf-GfA, Chk-ek-DY-fys-Smg-HV-fhcn-Wckx-lof-Doa Ekn-Woa-lugaA-QUh-Dpg-vmg-xp-WK-SP-lia-eUs-eogs-Wu-qcd-jRok Wos-FK-xk-Dks-apJ jjthc-whk-jeul-Grh-ek-DY-Ga-vmg-Ehk.”

jjthc-Ekc-ak-dmg-nbks-dogs-Soc-Bbks-eis-tcx-FPf-div-jxul-rxUb-vhka.