­­ ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ (The Countries Of Asean: Singapore (Lao language)
div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

dYbx-VK-jDf-lk-ENa (VK-jDf-ePs-dK-LV)

Lfn: tYs-Ek-Ek


VK-jDf-Dp

¢


ePs-dK-LV

jwoJk-Rbcx-lk-ENa: 8 ePs-rk 1967

aK-Wla-rtcs: ePs-dK-LV

VK-Ek-dla: 4.7 thka Woa

jauJl-Dpg: 697 dx2

Wckx-rak-jjraha: 6800 Woa/dx2

lk-nY-Vka-dks: 40.1 Vp

ek-eK-rak: ePs-dK-LV xp-ek-eK-rak-VK-eox-rtkn-Dpg-eYf Chk-DNv-Geb-VK-jDf-lugaA-Ga-dYbx-lk-ENa. xp-Dis-ek-eK-rak-qYf, xYf-eK-tPx, WP-e-SNa jjtK RPa-fU.

qk-ek: qk-ek-Fpa-dks jjtK lis-dPf (jVia-Dks-dka) jEiga-dia-div-qk-ek-xK-jt jjtK qk-ek-Fpa-lugaA.

jef-CK-dPf: ePs-dK-LV Cud-jlpJa-dia-cbk jVia-raygs-Ga “xis-dla-ahln-epg-LS-wls-jl-jEn” nhla-Wckx-xigs-Wigs-jwiJx-jjws-Dks-fhka-jef-CK-dPf. (ebca “xis-dla-ahln” LS-lugaA-aiJa-jjxba jdok-rtp-GSh, Ros-dos jjtK HSh-rcia) jEPgs-xia-jVia-VK-jDf-Dpg-Dia-eK-Hrx HR-jDid Vk-eK-Fkd-dK-eP-dI. tkn-Hfh-ebca-rtkn-xk-Fkd-dka-QK-tPf-jWugls-xu-jl-jtid-LSMaPd, Bk jjtK jWugls-doa-Fid-Dpg-xp-WYa-aK-qkv.

tkn-Hfh-Smg-Woa: $37,220 (ÕÓ)

tkn-Hfh-VNv-DNv-Smg-Woa: $57,200 (ÕÓ)

tK-fiv-tkn-Hfh-VNv-DNv: 6

eI-VK-ePf-FP-ap: 47.8

qU-xp-VK-jDf

ePs-dK-LV-jVia-VK-jDf-Dpg-ala-voa-jdkK-raygs-Dpg-Grnb jEPgs-jEuglx-Smg-HV-rk-xk-jt-jEn-Lfn-Dks-CK-raoa jjtK-xp-lpd 40 jdkK-jEPgs-jVia-jdkK-ahln.

VK-rcif-ekf

jVia-jc-tk-rtkn-Rhln-Vp Dpg-ePs-dK-LV-jVia-jRula-wls-Ekc-VK-xos-FI-aca-raygs. Ekc-Whk-wkn-Fkd-Fpa jjtK Fkd-jdkK-fla-lhlx-whks xid-FK-Flf-qid-jRul-BUb-Dpg-aiJa. Eug “ePs-dK-LV” xk-Fkd-WI-cbk “ePs” Woa-Dpg-xk-jjcK-Bkx-DI-lPf-jria-jeul jjtK-WPf-cbk-xia-jjxba-ePs. LFa-eK-tif-dmg-lk-He-BUb-voa-jdkK-Wu-dia Chk-vmg-lld-HV-LFx-Sp-jRul-dI-Viga.

jdkK-ebca-rtkn-jVia-vys. Sla-Woa-lis-dPf-dYbx-DI-lPf-xk-Rlf-Vp 1819. Fkd-aiJa-vmg-foa-lis-dPf-dmg-Shls-dka-lI-akf-Wcv-WYx-lia-jwiJx-jjws-dcbk-voa-Ebls-jjWv-xk-tk-dk vbla-Dpg jRul-dI-Viga-jfpa-Dks-Qbka jxugl-qcd-jwok-jfpa-jRul-tK-rcbks-lPa-jfn jjtK Fpa.

lis-dPf-nis-Wcv-WYx-xk-jt-jEn-Dpg-SPf-div-ePs-dK-LV. xk-jt-jEn jjtK ePs-dK-LV-jVia-jl-dK-tkf-qhlx-dia Lfn-Cud-LRx-jVia-VK-jDf-fNc-dia-Ga-Vp 1963. jjSb-cbk-VK-Ek-Eoa-ePs-dK-LV jjtK xk-jt-jEn-xp-cif-DK-aK-DI jjtK Eoa-jQogk-vU-Rka-Dpg-jjSd-Sbks-dia, qcd-jwok-Fygs-BUb-Rbcx-dia-vmg-Hfh-fp-Vka-Gf. els-Vp-Smg-xk DYd-Woa-jria-fp-cbk qcd-jwok-Wca-FK-jVia-Woa-tK-VK-jDf. SiJs-jjSb-aiJa-xk-jef-CK-dPf-wls-ePs-dK-LV-dmg-jSpv-LS-Bbks-Hc-ck jjtK-Hfh-dkn-jVia-eUa-dks-lia-Grnb-LS-wls-dka-QK-tPf jjtK dka-Whk-wkn-wls-Ltd.Dbka LD-xif Tk-Lz (Ôèïíáó Òáææìåó) jjxba-jjxb-Div-wls-lis-dPf jVia-QUh-Vod-Wls jjtK jVia-aid-DI-xK-Ekf-cP-DK-nk.

Dbka Tk-Lz Hfh-jRif-cNd-Grh-div-xK-rk-lI-akf-roc-jxuls-wyJa-dmg-FPs jjSb-jqPga-dmg-Hfh-nod-tK-fiv-Ep-cPf-dka-jVia-BUb-wls-Woa-Dhls-CPga-Grh-fp-wyJa-aI. jqPga-Hfh-tov-thks-tK-vov-whk-Dkf-Ga-jdkK-Ek-ck jjtK Hfh-Grh-ePf-jjdb-Ekc-HRb-Ekc-ak-Ga-dka-Wlv-Wls-fPa-fla-Sla-rnhk-wls-qcd-jwok.

ald-Fkd-aiJa-jjthc Dbka Tk-Lz nis-Hfh-ehks-SiJs-jxuls-ePs-dK-LV-wyJa-xk jEPgs-VK-FY-via-xp-lk-nY-jdulv 200Vp. RUv-whks-jDPs-apJ-Wu VK-jDf-ePs-dK-LV-Ga-VK-FY-via.

Wmkeiv


Dbka tp-dca-BPc (Ìåå Ëõáî Ùå÷) Hfh-jVia-ak-nod-tif-CK-xoa-Sp-QUh-DI-lPf-wls ePs-dK-LV-Ga-Vp 1959 jjtK Hfh-Rid-ek-SI-jjrabs-Hch-jCPs 31 Vp. jqPga-Hfh-dI-Fif-tif-CK-vka-Dpg-dPa-ePa-voa-ebca-rtkn jjtK Viv-VYs-tK-vov-dka-eyd-ek-Dpg-nPgs-Grnb-wyJa. qkn-GSh-dka-aI-qk-wls-jqPga VK-jDf-ePs-dK-LV-Fygs-Hfh-xp-dka-VK-SP-RUv-Fkd-roc-jxuls-wyJa-ahlnA-dhkc-HV-eUb-dka-jVia-VK-jDf-raygs-Dpg-jwiJx-jjws-Dpg-eYf-Ga-Ltd-Dks-fhka-jef-CK-dPf.

jVia-aK-Wla-tif jjrbs-fNc-wls-Ltd-Ga-jl-jEn


aK-Wla-tif (VK-jDf-fNc jxuls-fNc) jjxba-jxuls-Dpg-jVia-jl-dK-tkf-Fkd-VK-jDf-Grnb-jjrbs-luga. jjSb-vU-Rka-xk aK-Wla-tif-jVia-tK-vov-Vod-Wls-Dpg-dK-Fkn-HV-Dogc-Ltd. tif-CK-vka-RUv-jjvv-Grxb-ebca-rtkn-thca-jjSb-Qbka-dka-jVia-aK-Wla-tif-xk. tK-vov-Dpg-lbla-jjl-Hfh-eUa-rkn-HV. tK-vov-tif-CK-vka-Dpg-Hfh-jnps-Grh-jria-Wckx-eI-jtif-Hfh-jjQb-wK-rnkn-Foa-jVia-VK-jDf-Dpgdchks-dcbk. VK-FY-via-apJ xp-qNs-aK-Wla-tif-FI-aca-rahln-fNc-Dpg-rtos-jrtul-Ga-Ltd. ePs-dK-LV-jVia-qNs-aK-Wla-tif-jjrbs-fNc-Ga-dYbx-VK-jDf-lk-ENa.

ek-eK-rak-Ga-VK-jDf-ePs-dK-LV


Ga-VK-jDf-ePs-dK-LV-jjxba-VK-dlv-HV-fhcn-QUh-Woa-Dpg-xk-Fkdcif-DK-aK-DI-SbksA jjtK xp-qP-Dp-VK-SP-vif-Dks-ek-eK-rak-Dpg-Sbks-dia. VK-Ek-dla-ebca-Grnb-jjxba-jEugl-Cu-ek-eK-rak-qYf jjSb-jjxba-ek-eK-rak-qYf-Dpg-Sbks-div-ek-eK-rak-qYf-BUb-Ga-VK-jDf-tkc. els-RUv-Dpg-BUb-whks-jDPs-aiJa-jjxba-Hfh-eK-jjfs-Grh-jria-cP-rka-wls-qYf-DK-ek-eK-rak.

RUv-fhka-wck jjxba-RUv-cP-rka-wls-ek-eK-rak-RPa-fU-Dpg-jdogk-jjdb-Dpg-eYf-Ga-VK-jDf-ePs-dK-LV. via-fk-QUh-Dpg-nod-nhkn-xk-Fkd-lPa-jfn-Hfh-aI-jlok-ek-eK-rak-RPa-fU-jwoJk-xk-Ga-ePs-dK-LV-qhlx. VK-SU-Lws-lia-tK-lNf-lbla-apJ jjxba-ehks-Ga-RUv-jjvv-wls-lPa-jfn jEPgs-xp-rod-EiJa-lia-cP-FPf-skx-Sk. jjSb-tK-EiJa-jjxba-VK-fiv-HV-fhcn-RUv-ViJa-ahlnA-wls-qK-jFoJk-RPa-fU-Dpg-xp-dka-tos-ep-Bbks-eof-Ge.

Ga-VK-jDf-ePs-dK-LV-nis-xp-lpd-rtkn-Woa-Dpg-jEugl-Ga-ek-eK-rak-xYf-eK-tPx-div-ek-eK-rak-WP-e-SNa jjtK nis-xp-rtkn-Woa-Dpg-vmg-Hfh-jEugl-Cu-ek-eK-rak-Gf-jtpn. jVia-VK-jDf-Dpg-xp-Wckx-jEugl-Cu-Dks-ek-eK-rak-Dpg-Sbks-dia-rtkn-dcbk-VK-jDf-GfA-Ga-lk-ENa.

aP-Dka-wls-ePs-dK-LV

jdkK-els-jluJln-ahls

WiJs-raygs nis-xp-nPs-EK-tk-lk-He-BUb-div-tUd-ekc-els-Woa-voa-jdkK-jjrbs-raygs Ga 54 jdkK-wls-ePs-dK-LV. nPs-EK-tk-jVia-jjxb-rxhkn jjtK-FI-Shls-jRif-cNd-raid jqugl-lUhx-EU-Wlv-Woc-ahln-wls-aks.

jxugl-tUd-ekc-Dis-els-wls-aks-Grnb-wyJa-jCPs-Hc-Ela-ekc qm-ehks-Wlv-ehks-Woc nPs-EK-tk-Fygs-Sif-ePa-GF-cbk xia-jCPs-jc-tk-jjthc-Dpg-tUd-ekc-FK-jlok-Qoc-lld-jRula-HV-GEh-Ep-cPf-eYd-eox-div-Ep-cPf-eox-tof. jjac-Gf-dmg-Skx els-jluJln-ahls xp-ak jjtK tp-ak dmg-nis-RUh-eyd-lk-Ht-lk-cla-jEPgs-dia jjtK dia jqkK-qcd-aks-Rid-jjqs-dia-rtkn. qcd-aks-Led-jeoJk-div-dka-Dpg-FK-Hfh-jjSbs-ska-lld-jRula-HV-GEh-Ep-cPf-qm-GQ-qm-tkc qcd-aks-Fygs-jcoJk-div-jjxb-cbk qcd-aks-FK-jjSbs-ska-div-Woa-Dpg-jVia-els-lhkn-ahls-jDogk-aiJa.

jc-tk-Qbka-HV lhkn-vbkc-rtkn-Woa-Qbka-xk jjtK-dmg-Qbka-HV jjSb-vmg-xp-GQ-eoa-GF-els-jluJln-ahls-aiJa-jtpn. Fkd-aiJa vmg-foa-QUh-jVia-jjxb-dmg-toJx-rkn-Skn-Fkd jjtK-els-jluJln-ahls-FI-Shls-HV-lk-He-BUb-aI-tYs.

xuJ-raygs tp-ak lld-HV-Sid-aO-Fkd-aO-ehks-wls-rxUb-vhka jjtK-dmg-qm-fp-xp-jRul-jfpa-DK-jt-Qbka-xk. jRul-jfpa-DK-jt-jrtogk-apJ jjxba-jRul-wls-dls-VYha jjtK LFa-eK-tif. jxugl-QUh-aI-wls-qcd-jwok Dpg-jVia-Ekn-vyd-vua-jria-tp-ak tkc-dmg-jdpf-Wckx-Rid-jjvv-rahk-xuf-Sk-tkn-wyJa-xk-Dia-Dp. Wckx-sof-skx-wls-aks-Hfh-jRif-Grh-tkc-jdpf-Wckx-dK-rkn-Bkd jjtK-tkc-dmg-n{x xYbs-rahk-xk-rk-aks.

jxugl tp-ak jria-qcd-QUh-Ekn-Dpg-jVia-Sk-Bhka-jrtogk-aiJa-jvif-rahk-jwoJk-xk-Geb aks-dmg-Rpv-jjtba-div-jxul-rxUb-vhka-Lfn-Hc jjSb-roc-rahk-ZUs-LFa-Hfh-eigs-Grh-Woa-wls-tkc-SPf-Skx-aks-HV jqugl-Eld-vbla-aks-BUb jjtK-vmg-foa-tkc-dmg-xk-jWkK-VK-SU-jRula. tYs-wls-aks-lld-HV-Hw-VK-SU tkc-dmg-Sod-GF Dpg-jria-Woa-jfpa-DK-jt Bua-BUb-wiJa-Hf-wls-tkc.

“qmg-jCoJk, whln-xk-apJ jqugl-wm-tUd-ekc-jFoJk-HV-jVia-jxn. Ga-akx-wls-roc-rahk-Woa-jfpa-DK-jt whln-ek-xkf-jRif-Grh-aks-Rigs-xp-fhcn-eox-vif-Dis-rtkn, Chk-jFoJk-Riv-WI-eK-jrap-wls-whln-Wos-FK-fp jjtK vmg-jWpn-xp-Woa-Gf-VK-SP-jef-whln-Hfh-jtpn.

“wm-Wckx-dK-tY-ak-jDkK, roc-rahk. qcd-aks-vmg-jjxba-tUd-ekc-wls-whln. eK-aiJa whln-Fygs-vmg-ek-xkf-Sif-ePa-GF-jjDa-qcd-aks.” Ekn-EK-tk-wm-Rhls.

“whln-vmg-eoa, whln-FK-xk-Riv-jlok-qcd-aks-xuJ-luga.” jjthc-roc-rahk-dYbx-dmg-Eca-Ekn-jrtogk-aiJa-rap-Fkd-HV.

Ekn-jjdb-vmg-lkf-Vod-Vhls-tp-ak. tkc-vld-aks-cbk-vmg-xp-Dks-Gf-FK-rtpd-tbNs-Hfh jCPs-qcd-aks-FK-wm-Rhls-fhcn-aO-Sk-dmg-Skx. Wua-aiJa els-jluJln-ahls-ala-vmg-rtiv-rxof-Wua qcd-aks-qk-cK-ak-wm-VK-SP-rka jjSb-cbk-jxugl-Sk-jcia-Sla-jEoJk-ebls-jjes dmg-vmg-xp-rnis-jdpf-wyJa.

roc-rahk-LFa jjtK-tUd-ahls-xk-Rlf-Ga-Dia-Dp-Dia-Gf. jCPs-jjxba-cbk-els-jluJln-ahls-FK-fys-dia-Hch-dmg-Skx-jjSb-tUd-ahls-wls-LFa-dmg-fys-qcd-aks-lld-Fkd-dia jjtK-fys-jlok-tp-ak-HV-Grh-roc-rahk-wls-qcd-jwok Fkd-aiJa roc-rahk-LFa-dmg-lUhx-tp-ak-qkf-Geb-vbk jjtK-jtpgx-SoJa-nbks-lld-HV-rk-jRul-tI-ahln-wls-tkc. Woa-Dis-rxUb-vhka-qk-dia-lld-xk-jvPgs jjSb-vmg-xp-rnis-BYf-BiJs-ePgs-Dpg-jdpf-wyJa-Hfh.

tox-jtpgx-dmg-Soc-wyJa. xp-ak-jFiv-nhla-qcd-LFa-qK-nk-nkx-fys-qcd-aks-lld-Fkd-dia aks-jjtba-Skx-rtis-qcd-jwok-HV Rhls-wm-Grh-roc-rahk-LFa-Vbln-Soc-ahls-ekc-wls-aks. jCPs-jjxba-cbk-jRul-ahln-Hfh-tln-tbls-lld-DK-jt xp-ak-dmg-nis-Wos-jjtba-tYn-aO-DK-jt Foa-xp-WuJa-DK-jt-Grnb-xk-Eif-jlok-aks.

jxugl tp-ak-jria-jluJln-rkn-HV-div-aO. aks-Fygs-fpJa-Roa-jlok-Soc-tlf-Fkd-LFa. aks-Lff-tos-DK-jt jqugl-HV-rk-xp-ak.

tox-dmg-Soc-dia-jjRs-wyJa jjtK-HD-vhka-dmg-qk-dia-jjtba-div-jxul-jRula nhla-Bhka-eNs-jjSd-wls-zhk-Rhls jjtK-zhk-jjxv-jrtuJlx. tox-qk-nY-nis-Wos-vmg-BYf-qif Foa-dcbk-xuJ-Smg-xk. jxugl-DYd-Woa-dhkc-wk-lld-Fkd-dK-SUv qcd-jwok-Shls-Sod-GF jxugl-rtNc-jria-jdkK-els-rabcn jdpf-wyJa-vbla-Dpg-els-jluJln-ahls-Fox-aO.

Skx-SI-aka DYdA-Vp-Ga-xuJ-Dpg-els-jluJln-ahls-jdpf-jVia-jdkK-FK-xp-tox-qk-nY-jjRs-jdpf-wyJa.

Smg-HV -VK-jDf-Dp 3