­­ ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ (The Countries Of Asean: Thailand (Lao language)
div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

dYbx-VK-jDf-lk-ENa (VK-jDf-HD)

Lfn: tYs-Ek-Ek


VK-jDf-Dp

§


VK-jDf-HD

jwoJk-Rbcx-lk-ENa: 8 ePs-rk 1967

aK-Wla-rtcs: vks-dld

VK-Ek-dla: 68 thka Woa

jauJl-Dpg: 513,120 dx2

Wckx-rak-jjraha: 130 Woa/dx2

lk-nY-Vka-dks: 34.2 Vp

ek-eK-rak: VK-Ek-Eoa-ebca-rtkn-jVia-Ekc-qYf. VK-xka 5% Cu-ek-eK-rak-xYf-eK-tPx Lfn-eK-jqkK-BUb-Dks-qkd-GSh.

qk-ek: qk-ek-HD (jVia-Dks-dka). xp-rtkn-qk-ek-Eoa-jQogk. ebca-qk-ek-lis-dPf-jjxba-aI-GEh-Ga-vks-dYbx-Woa-Dpg-qoc-qia-div-Sbks-VK-jDf.

jef-CK-dPf: HD jVia-VK-jDf-eogs-jwoJk-lld-lia-fiv-raygs-wls-Ltd. VK-Ek-Eoa-ebca-rtkn-jVia-Ekc-ak-VUd-jwoJk. jjSb-dka-QK-tPf-ePa-Whk jjtK dka-Dbls-DbNc-jjxba-dI-tis-xp-Wckx-eI-Wia. jjQba-jjq, tof-noa jjtK lk-rka-DK-jt jVia-ePa-Whk-eogs-lld-Dpg-eI-Wia-wls-HD.

tkn-Hfh-Smg-Woa: $3,760 (ÕÓ)

tkn-Hfh-VNv-DNv-Smg-Woa: $8,700 (ÕÓ)

tK-fiv-tkn-Hfh-VNv-DNv: 118

eI-VK-ePf-FP-ap: 43


VK-rcif-ekf

aid-zhla-HD-dI-tis-eK-jjfs-vof-zhla-quJa-jxuls-BUb-cif-Ga-VK-jDf-HD.


eK-Hrx-dbla VK-jDf-HD dmg-Wu-VK-jDf-luga-ebca-rtkn-Ga-jl-jEn-Sk-jcia-lld-ebNs-GSh-Wu-jVia-vhka-wls-rtkn-jQogk-Dpg-jjSd-Sbks-dia. Ga-via-fk-QUh-Dpg-xk-lk-He-BUb-SoJaA-aiJa-jjxba-jQogk-HS jEPgs-jVia-jQogk-Dpg-Hfh-lov-qK-nov-xk-Fkd-Dks-qkd-GSh-wls-Fpa qcd-jwok-jwoJk-xk-fPa-jjfa-Dpg-VK-FY-via-jVia-VK-jDf-tkc, rcNf-akx jjtK HD. jQogk-HS-aI-GEh-tK-vov-dka-jxuls-Wu-dia-div-tK-vov-Dpg-qcd-jwok-xp-Ga-VK-FY-via-Wu xp-rtkn-vhka-VK-dlv-jVia-jxuls jEPgs-jRif-Grh-qcd-jwok-xp-lI-akf-nPgs-Grnb-wyJa.

jQogk-wK-jrxa-xk-Fkd-dI-VU-jFn Ga-Dks-Sk-jcia-lld. jQogk-xla-xk-Fkd-xNa-xhk-Dks-Sk-jcia-Sod. qcd-jwok-jVia-Ekc-qYf jjtK-Hfh-aI-jlok-ek-eK-rak-xk-qhlx-div-qcd-jwok.

lk-ak-Fid-HD-dmg-Soc-wyJa-Ga-eK-SK-cif-Dp 13 jEPgs-xp-eUa-dks-Vod-Wls-BUb-eY-Lw-HD BUb-tK-rcbks-dks-Fkd-vks-dld rk-ENs-Grxb. aK-Wla-rtcs-jWugla-nhkn-rtkn-jDugl jjtK-Ga-Dpg-eYf-dmg-xk-SiJs-BUb-vks-dld.

lk-ak-Fid-raygs-lpd-jEPgs-jlpJa-cbk thka-ak dmg-Soc-wyJa-Dks-qkd-jraul Lfn-xp-eUa-dks-Vod-Wls-BUb-ENs-Grxb. thka-ak-Hfh-jSpv-Grnb-Foa-dkn-jVia-lk-ak-Fid jjtK Dis-jVia-eUa-dks-wls-dka-eyd-ek-ek-eK-rak-qYf jjtK cia-aK-WK-fp.

jdulv-SK-rtlf-Ht-nK-figs-dbkc-apJ Ekn-jjfa-wls-HD vmg-jjab-ala jjtK-xid-FK-xp-dka-VbNa-jjVs. CK-raoa-BUb-Ga-eK-qkv-dia-fka jjtK dka-Dbls-DbNc-jVia-jtugls-nkd-tI-vkd. dK-eif-BUb-eUa-dks-lk-ak-Fid jdiv-qk-ep-Fkd-jjWch-a-SbksA jjtK-Skv-Gf-Dpg-jjWch-a-SbksA-jrtogk-aiJa-nis-Fbkn-qk-ep qcd-jwok-FK-Cud-lK-aY-nkf-Grh-jRif-rnis-dmg-Hfh-Skx-GF-xid.

jxugl-via-fk-VK-jDf-jlp-Tov-jtpgx-SoJa-Byf-jlok-roc-jxuls-wyJa-Ga-jl-jEn qcd-jwok-dmg-GEh-VK-Lrnf-Fkd-eK-Ck-aK-dka-apJ. ZTigs-Byf-fPa-jjfa-Dks-qkd-jrayl jjtK Sk-jcia-lld. lis-dPf-Byf-jjrtx-Dks-GSh-jVia-ebca-rtkn. Woa-HD-jtpgx-SoJa-dI-aof jjtK Vhls-dia-jwf-jjfa-wls-Soa. jjSb-HD-Hfh-eUa-jen-fPa-jjfa-HV 1/3 wls-lk-ak-jwf-Dis-rxof.

jjac-Gf-dmg-Skx HD-dmg-vmg-nlx-jVia-roc-jxuls-wyJa jEPgs-vmg-Wu-dia-div-VK-jDf-jqugla-vhka. HD-jVia-qNs-VK-jDf-fNc-Ga-jl-jEn-Sk-jcia-lld-ebNs-GSh-Dpg-vmg-jWpn-jVia-roc-jxuls-wyJa-wls-VK-jDf-jlp-Tov. dK-eif-xp-lI-akf-eUs-eYf-Foa-xk-Rlf Vp 1932. rtis-Fkd-aiJa dK-eif-nis-Wos-jVia-VK-xYd-wls-tif jjSb-xp-lI-akf-FI-dif jjtK qK-aid-ska-tif-Dpg-Hfh-Qbka-dka-jtuld-SiJs-xp-lI-akf-Ga-dka-vm-tP-rka-VK-jDf-rtkn-dcbk. Hfh-xp-dka-dmg-tif-CK-VK-rka-wyJa-rtkn-WiJs jjSb-VK-jDf-dmg-dhkc-rahk-rk-VK-Ek-DP-VK-HS jjtK xp-eK-CNa-tK-qkv-rtkn-wyJa.

VK-jDf-HD-aI-GEh-VK-SP-DPa-ek-eK-rak-qYf jEPgs-jtpgx-aiv-SiJs-jjSb-qK-qYf-DK-jFoJk-VK-tP-aP-qka. Chk-jlok-Vp-Dpg-HD-GEh tov 543 dmg-FK-Hfh-Vp W.e Dpg-qcd-jRok-aP-nox-GEh-Dogc-HV. Soc-Bbks Vp q.e 2553 jjxba Vp W.e 2010.
VK-jDf-HD-jWpn-xp-jxuls-rtcs-jCPs-ekx-jjrbs-fhcn-dia. eY-Lw-HD (RUv-jDPs), Smg-xk-jjxba-lK-nY-DK-nk (RUv-dks). dls-Div-Fkd-VK-jDf-xNa-xhk-Hfh-jwoJk-RYd-Rka jjtK DI-tkn-lK-nY-DK-nk-Ga-Vp 1767. jxuls-rtcs-Fygs-Hfh-nhkn-HV-BUb-Dks-qkd-GSh DI-lPf-jjxba-BUb-Eoa-vU-Tp, Smg-xk dmg-Hfh-nhkn-whkx-jjxb-aO-xk-rk-vks-dld (RUv-tYbx).

SoJa-dI-japf-wls-jQogk-tP-EU

nPs-Woa-apJ-jjxba-xk-Fkd-jQogk-tP-EU, raygs-Ga-rod-Eoa-jQogk-qU-fln-Dpg-Grnb-Dpg-eYf-Ga-VK-jDf-HD. Woa-tP-EU-FK-GEh-vof-jqs jqugl-jtogk-Smg-jtugls-tkc-VK-rcif-ekf-SbksA-Fkd-Woa-tYha-raygs-HV-eUb-Woa-lpd-tYha-raygs.

Skx-jtugls-jtogk-jtugls-raygs-wls-Ekc-tP-EU, jQogk-wls-jwok-jFoJk-jdpf-wyJa-rtis-Fkd-jrf-dka-aO-Chcx-Ltd-WiJs-Grnb-Hfh-Qbka-qoJa-HV jEPgs-Hfh-whk-Woa-rxof-Ltd-nod-jciJa-els-Woa: Wu-QUh-jVia-lhkn div-ahls-ekc. qcd-jwok-jFoJk-RUh-cbk-Soa-jls-Shls-Hfh-euv-qia-Rbcx-dia Chk-vmg-jEiga-aiJa xK-aYf-dmg-FK-eUa-qia-HV-Fkd-jjQba-fPa-Ltd-apJ jjSb-nhla-qcd-jwok-jVia-lhkn-ahls-dia lia-jRif-Grh-qcd-jwok-RUh-eyd-cbk-Soa-jls-vmg-Wca-jRif-jEiga-aiJa.

Zbkn-fcs-cPa-nka-Dis-rtkn-Fygs-Hfh-eK-jjfs-Grh-qcd-jwok-jria-ekd div Wod-cks-BUb-jDPs-nlf-qU-fln. fcs-cPa-nka-jrtogk-apJ-Hfh-vld-qcd-jwok-Grh-d{s-ekd-tos-Fkd-qU-jvuJls-raygs jjtK Grh-d{s-Wod-tos-Fkd-qU-jvuJls-dos-dia-whkx.

Dis-els-lhkn+-ahls-dmg-Hfh-jRif-Skx-Dpg-fcs-cPa-nka-Hfh-vld-Soa. jxugl-d{s-tos-HV-Rlf-Spa-qU-jjthc, ekd-dmg-nis-d{s-HV-Smg-lpd. xia-d{s-lhlx-Spa-qU jjthc-div-xk-rk-Wod-lpd-Wu-jdogk. Dis-els-Woa-Fygs-jwoJk-GF-jjthc-cbk lia-apJ-jjxba-eia-nka-vld-Grh-qcd-jwok-eox-eUb-dia jqugl-euv-jEuJl-ekn-Smg-HV. qcd-jwok-Fygs-jRif-Skx-aiJa jjthc-jQogk-tP-EU-dmg-jdpf-wyJa.

Fk-tK-Fla-jjl-lif

jxugl-CK-raoa-ekn-SbksA-Ga-vks-dld-jtpgx-jjl-lif Dks-tif-CK-vka-Hfh-ehks-CK-raoa-jqpgx. jjSb-VK-Ek-Eoa-qif-EuJ-tof-noa-jqpgx-wyJa jjtK nPgs-jRif-Grh-via-rk-Rhkn-jjRs-HV-dcbk-jdogk.

Ga-Vp 1999 Hfh-xp-dka-ehks-tK-vov-woa-eogs-ek-Dk-tK-aK-wyJa. tof-Hz-zhk-figs-dbkc-apJ Hfh-jWugla-nhkn-QUh-Woa-aiv-jWPgs-thka-HV-xk-Bbks-cbls-Hc jjtK eK-fcd-wyJa. jjSb-dmg-nis-xp-lpd-rtkn-quJa-Dpg Dpg-tof-Hz-HV-vmg-jCPs.

lbkc-DK-jt-Ga-VK-jDf-HD-jjxba-jSix-HV-fhcn-rxUb-jdkK-rpa-VUa-SbksA. jjSb-dbla, Dis-rxof-Ga-wos-jwf-apJ-jjxba-jwf-qU-eUs. jjxb-aO-Hfh-dif-jEkK-Geb-rpa-ebca-Grnb-Foa-rkn Lfn-VK-Grh-jria-jVia-RUv-Lsba-rpa-eUsA-els-ekx-jjrbs. WuJa-aO-Hfh-dif-jEkK-ebca-Spa-wls-Lsba-rpa-apJ-Hcdcbk-ebca-jDPs.

aid-jjShx-HD-Woa-apJ-dI-tis-tld-jjvv-RUv-jjShx-Dpg-xp-Eug-eNs jEPgs-tkc-ek-xkf-wkn-RUv-tld-jjvv-apJ-Grh-aid-Dbls-DbNc-jVia-jsPa 3,500,000dpv.

aP-Dka-wls-HD

jVia-rnis-aod-ek-tP-dk-Fygs-ela-Wckx-Woa

aP-Dka-jtugls-apJ aP-nox-dia-jtogk-BUb-rtkn-VK-jDf tcx-Dis-tkc jjtK HD. ebca-cP-Dp-dka-jtogk-jjxba-xp-Wckx-jjSd-Sbks-dia-Ga-jjSb-tK-Dhls-CPga.


foa-aka-xk-jjthc Woa-jRok-Fiv-aod-jjwd-jSoJk-xk-thNs jqkK-ek-xkf-ela-qk-ek-Woa-Grh-xia-Hfh. xia-vmg-qNs-jjSb-jcoJk-qk-ek-Woa-Skx-rtis-WI-jcoJk-wls-jFoJk-wls-jDogk-aiJa jjSb-xia-nis-ek-xkf-eK-jjfs-Wckx-WPf-wls-Soc-jls-lld-xk.

WiJs-raygs Ekn-Woa-raygs-thNs-aod-jjwd-jSoJk-tkc-HV-tid-Wckn-wls-jqugla-vhka jjthc-whk-Wckn-LS-aiJa. Ekn-Woa-aiJa jlok-EpJa-Wckn-FI-aca-raygs-xk-jjSbs-dPa ebca-Dpg-jrtul-tkc-jjvbs-jVia-els-qUf. tkc-jEugls-qUf-raygs-Hch-Ga-jtoJk-jwoJk ebca-lpd-qUf-raygs-jEugls-Hch-rtis-jtoJk-jwoJk.

xuJ-Smg-xk jqugla-vhka-Hfh-xk-Eld-rk-Wckn jjtK-Hfh-Ckx-Ekn-Woa-aiJa-cbk “jria-Wckn-wls-whln-vm?”

“vmg,” Ekn-Woa-aiJa-Slv, “whln-vmg-jria.”

jjSb-aod-jjwd-jSoJk-Rhls-lld-xk-cbk, “tkc-whk-xia jjthc-jlok-qUf-raygs-Hch-Ga-jtoJk-jwoJk jjtK-tkc-jlok-lpd-qUf-raygs-Hch-rtis-jtoJk-jwoJk.”

jqugla-vhka-Eld-WoJa-rk-Skx-vbla-Dpg-aod-vld Fygs-qov-EpJa-Wckn-Dpg-Cud-jEugls-Hch-Skx-Dpg-aod-jjwd-jSoJk-jcoJk.

“whln-vmg-Hfh-tid-Wckn-jFoJk,” Ekn-Woa-aiJa-VK-SP-jef.

jjSb-aod-jjwd-jSoJk-jcoJk-jjthc-jcoJk-lpdcbk, “tkc-whk-xia jjthc-jlok-qUf-raygs-Hch-Ga-jtoJk-jwoJk ebca-lpd-qUf-raygs-tkc-jlok-Hch-rtis-jtoJk-jwoJk.” jxugl-vmg-ek-xkf-jcoJk-Hfh-cbk-lia-Gf-jjxba lia-Gf-vmg-jjxba qcd-jwok-dmg-jtpn-HV-rk-eka-Sif-ePa. eka-Sif-ePa-cbk Ekn-Woa-aiJa-FK-Shls-Cud-HSb-eca.

Wua-dbla-dka-HSb-eca Ekn-wpJ-tid-Hfh-jlok-aod-jjwd-jSoJk-nif-Geb-Ga-Hr. rtis-Fkd-aiJa tkc-dmg-lif-Vkd-Hr-fhcn-Qhk-jjq jjthc-VK-Grh-aod-ala-BUb-Ga-aiJa. jxugl-Rlf-Sla-Wua Ekn-wpJ-tid-dmg-Sov-Hr-WblnA-Grh-jdpf-eNs-aia-Wu eNs-zhk-Rhls. wK-aK-fNc-dia tkc-dmg-jlok-aO-nhln-tos-Geb-Qhk-jjq jqugl-Grh-jdpf-eNs-Wu Zoa-Sod-rxof-Wua Ekn-Woa-aiJa-jRif-Zoa-Sod jjtK-zhk-Rhls-jCPs-jjxba-cbk-Dhls-zhk-Dks-ald-FK-Vlf-LVbs jjtK-jfula-jjFhs-eK-rcbks-BUb.

jEoJk-xuJ-Smg-xk-Ekn-wpJ-tid-aI-jlok-aod-jjwd-jSoJk-lld-Fkd-Hr jjthc-jlok-xia-Geb-Cos Fkd-aiJa tkc-dmg-qk-xia-HV-wyJa-eka jqugl-HSb-eca.

jxugl-aod-jjwd-jSoJk-Cud-jlpJa-HV-Grh-Vkd-WI xia-dmg-jcoJk-Wu-jWpn-jcoJk-xk, “tkc-whk-xia jjthc-jlok-qUf-raygs-Hch-Ga-jtoJk-jwoJk lpd-qUf-raygs-Hch-rtis-jtoJk-jwoJk.”

Woa-rxof-eka-jEugl-Wckx-aod-jjwd-jSoJk.

jjSb-Ekn-Woa-aiJa-Rhls-Hrh-wyJa. “qcd-jFoJk-FK-Geb-LDf-whln-nhla-jEugl-Wckx-jcoJk-aod-riJa-vm?” WI-jcoJk-Woa-Wca-FK-xp-aO-raid-dcbk-vm-jjxba-rc½k? Ckx-aod-jtugls-luga-jvPgs-jjxh? Ckx-xia-jvPgs-cbk-xuJ-Wua-apJ-jVia-jjac-Gf?”

Fkd-aiJa qcd-jwok-dmg-Ckx-aod. jxugl-aod-Cud-Ckx xia-dmg-tK-ayd-Hfh-jCPs-Wua-Dpg-Qbka-xk xia-jtpn-jcoJk-cbk, “zhk-Rhls-tiga-rxof-Wua jjthc-Zoa-dmg-Sod.”

jjthc-QUh-Woa-dmg-qk-dia-Rhls-wyJa, “jjxba-jjDh, aod-LS-apJ-jEugl-vmg-Hfh! xia-EP-xp-Fid-jDugl-cbk FK-xp-tox-qk-nY-Ga-dks-tK-fU-jjths Ga-Wua-jfula-jjFhs-Vka-jVia-dks-jcia. Wckx-QPf-qkf-wls-xia-jVia-lia-SK-tkn-jjdb-Ep-cPf-QUh-vm-tP-eYf. Fkd-apJ-Smg-HV-vmg-Grh-Woa-Fiv-aod-jjwd-jSoJk-xk-thNs-lpd.”

jxugl-jVia-jjac-aiJa Ekn-wpJ-tid-dmg-Cud-Vbln-Soc-Grh-jVia-lPf-eK-tK jqkK-vmg-xp-rtid-Cka-qK-nka-luga-Gf-FK-jlok-QPf-tkc-ald-Fkd-WI-jcoJk-wls-aod.

aod-jjwd-jSoJk-Cud-Vbln-jwoJk-Vbk-Grh-rk-thNs-Soc-jls jjtK-FK-vmg-Cud-jvPgs-jjns-Lfn-xK-aYf-lpd.

raygs-Vp qkn-rtis-Dpg-Hfh-fI-tos-Ep-cPf-figs-aod-Vbk aod-jjwd-jSoJk-Hfh-jria-aod-ek-tP-dk-Dpg-xp-woa-fI jjtK-ep-WI-lia-sof-skx jjthc-xia-Fygs-Ckx-aod-jWoJk jjtK-dk-cbk Dpg-xia-jria-jjxba-aod-rnis? jjthc-aod-jWoJk jjtK-dk-dmg-Slv-cbk xia-jjxba-aod-Dpg-xp-woa-lia-sof-skx-Fkd-Sbks-CPga jjtK-xia-nis-ek-xkf-jcoJk-qk-ek-Woa-Hfh.

“qcd-jRok-FK-Shls-jSula-xia-Hf½!” aod-jjwd-jSoJk-jcoJk. Fkd-aiJa qcd-xia-dmg-qk-dia-HV-rk-QUh-sof-skx-Fkd-Sbks-CPga. jxugl-qcd-xia-xk-aI-dia aod-jjwd-jSoJk-dmg-Rhls-lld-xk-cbk, “qcd-jRok-xk-Did-Dkn jjtK-vld-dbkc-qUx-Via-nk-wls-qcd-jRok-Grh-jFoJk-zis jqkK-jFoJk-jVia-QUh-Sbks-CPga-Ga-fPa-jjfa-wls-qcd-jRok. xp-QUh-jcoJk-cbk jFoJk-jcoJk-qk-ek-Woa-Hfh. whln-dmg-jcoJk-Hfh-Wu-dia. WiJs-raygs-whln-jWpn-Cud-aI-HV-thNs-Lfn-Ekn-Woa-raygs, vmg-qNs-jjSb-whln-ek-xkf-jcoJk-qk-ek-wls-Woa-Hfh whln-nis-eK-jjfs-Wckx-WPf-wls-whln-Hfh-lpd jjtK-fhcn-jrf-Qoa-apJ Fygs-jRif-Grh-Ekn-Woa-aiJa-GF-Rhkn. figs-aiJa whln-Fygs-Cud-tos-LDf-Bbks-Vbk-jCugla jjtK-Cud-wiv-Htb-lld-Fkd-jRula-wls-xK-aYf. eK-aiJa xuJ-apJ-qcd-jRok-Fygs-xk-jqugl-jSula-jFoJk-cbk jxugl-Woa-Hfh-nPa-eNs-wls-jFoJk jwok-FK-Fiv-jFoJk jjtK-jlok-jFoJk-HV-thNs-Hch-jRula jjtK-jjab-ala jFoJk-vmg-Wca-jcoJk-jjac-luga ald-jraul-HV-Fkd-ePgs-Dpg-jwok-ela-jFoJk-jDogk-aiJa. Chk-jFoJk-eK-jjfs-Wckx-WPf-wls-jFoJk-lld-xk jFoJk-FK-Cud-Htb-lld-Fkd-jRula-Wu-dia-div-whln. ePgs-Dpg-xK-aYf-Geb-GF-vmg-jjxba-Wckx-FPs rtu qUx-Via-nk-wls-ePgs-luga-fld jwok-Bkd-Hfh-nPa-qNs-WI-jcoJk-Fkd-Wckx-WPf-wls-Soa-jls-EO-HV-EO-xk-jDogk-aiJa.”

Fkd-aiJa xK-aYf-dmg-Hfh-nPa-eNs-Dpg-lld-xk-Fkd-tpJa-wls-aod-ek-tP-dk jjtK-qcd-jwok-dmg-Fiv-xia-xk-thNs-Ga-jRula. jaugls-Fkdcbk aod-ek-tP-dk-Fug-WI-jSula-wls-aod-jjwd-jSoJk-Hfh xia-Fygs-vmg-nlx-eK-jjfs-Wckx-WPf-wls-xia-lld-xk-Bbks-jfif-wkf xia-qNs-ela-Wckx-Woa-jDogk-aiJa.

Smg-HV -VK-jDf-Dp 8