­­ ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ (The Countries Of Asean: Vietnam (Lao language)
div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

dYbx-VK-jDf-lk-ENa (rcNf-akx)

Lfn: tYs-Ek-Ek


VK-jDf-Dp

©rcNf-akx

jwoJk-Rbcx-lk-ENa: 28 dm-tK-dof 1995

aK-Wla-rtcs: Rbk-Lan

VK-Ek-dla: 89 thka Woa

jauJl-Dpg: 331,210 dx2

Wckx-rak-jjraha: 270 Woa/dx2

lk-nY-Vka-dks: 27.8 Vp

ek-eK-rak: VK-Ek-Eoa-ebca-rtkn-jVia-Ekc-qYf jjSb-xp-qP-Dp-dI-Dks-ek-eK-rak-vmg-Wu-Ekc-qYf-luga. VK-xka 7% jVia-WP-e-SNa jjtK 5% jVia-ek-eK-rak-quJa-jxuls-jEiga “dkc-Hf”.

qk-ek: qk-ek-rcNf-akx (jVia-Dks-dka). vks-Woa-jcoJk-qk-ek-Eoa-jQogk jjSb-xp-rtkn-Woa-Ga-Soc-jxuls-ek-xkf-jcoJk-qk-ek-lis-dPf jjtK ZTigs-Hfh.

jef-CK-dPf: rtis-Fkd-eos-Wkx-e{a-eYf-tos-Ga-Vp 1975, rcNf-akx-Shls-Doa-DYd-nkd-jVia-jc-tk 15 Vp. jjSb-VK-FY-via-jef-CK-dPf-dI-tis-wK-rnkn-Soc-Bbks-Hc-qK-tia. ePa-Whk-eogs-lld-ebca-Grnb-jjxba-aO-xia, jwoJk jjtK jWugls-aYbs-rogx. VK-xka-jWPgs-raygs-wls-VK-Ek-dla-jRif-cNd-BUb-Dogs-ak.

tkn-Hfh-Smg-Woa: $1,010 (ÕÓ)

tkn-Hfh-VNv-DNv-Smg-Woa: $3,100 (ÕÓ)

tK-fiv-tkn-Hfh-VNv-DNv: 167

eI-VK-ePf-FP-ap: 37


VK-rcif-ekf

RUv-jDPs-apJ Hfh-eK-jjfs-Grh-jria-Ekc-ak-VK-xka-Vp 1880. Ga-Wkc-aiJa VK-jDf-rcNf-akx-jVia-roc-jxuls-wyJa-wls-ZTigs. QUh-Vod-Wls-Ekc-ZTigs-Hfh-Wlv-Wls-fPa-Sla-Dpg-fp-Dpg-eYf jjtK Hfh-xlv-fPa-fla-ebca-Grnb-Grh-jjdb-aid-DY-tK-dPf-Ekc-ZTigs, vks-WiJs-lkf-rtkn-jCPs 4,000 jRid-Sk. ald-Fkd-apJ-jjthc ZTigs-nis-Hfh-RNd-Rhls-jlok-qk-ep-Ga-lif-Sk-Dpg-eUs-Fkd-VK-Ek-Eoa-Ekc-rcNf-akx.


Woa-lk-He-BUb-Ga-rcNf-akx-rtkn-dcbk 4,000 Vp. SI-aka-vld-jtogk-jCPs-dK-eif-los-DI-lPf-Eug jjtid tls dcka. qmg-wls-qK-los-euv-jEuJl-ekn-xk-Fkd-qK-jFoJk-wls-qU-jwok-Ga-VK-jDf-Fpa jjtK jjxb-wls-qK-los-jjxba-tUd-ekc-qK-nk-xis-dla-Fkd-DK-jt. jjtid tls dcka Hfh-jjSbs-ska-div-jDv-DP-fk-Fkd-VK-jDf-Fpa jjtK aks-Hfh-lld-Hwb-Grh-qK-los-FI-aca 100 rabcn Fkd-aiJa tUd-Ekn 100 Woa-dmg-Cud-dI-japf-wyJa. qK-tk-Ek-Vod-Wls-lk-ak-jwf-Dks-tYbx-qhlx-tUd-Ekn-Dis 50 Woa jjtK tk-Ep-ap Vod-Wls-qU-jwok-qhlx-tUd-Ekn lpd 50 Woa. qcd-jwok-jtpgx-SoJa-ehks-lk-ak-Fid-rcNf-akx-wyJa.

jjSb-rcNf-akx-vmg-ek-xkf-Wos-BUb-Hfh-jEPgs-Wckx-jVia-jl-dK-tkf. Fpa-RYd-Rka-rcNf-akx-Bbks-vmg-tof-tK jjtK 2,000 Vp-Smg-xk rcNf-akx-dmg-xid-FK-Cud-Vod-Wls jjtK LFx-Sp Lfn-VK-jDf-luga jEiga Fpa, ZTigs, npg-VYba rtu eK-rK-tif-lk-jx-TP-dk.

Ga-nYd-eK-Hrx-Grxb LR-Fp-xPa Hfh-aI-qk-dka-Smg-eUh-jqugl-lPf-eK-tK-qkv. rabcn-jWugla-Hrc-wls-tkc-FI-Shls-Smg-eUh-Shka-ZTigs, Fkd-aiJa Shka-npg-VYba jjtK-Shka-ZTigs-lpd-jDugl-raygs jjtK eYf-Dhkn-dmg-Shka-eK-rK-tif-lk-jx-TP-dk. rcNf-akx-VK-dkf-jl-dK-tkf Ga-Vp 1945 jxugl-eos-Wkx-Ltd-WiJs-Dp ÉÉ e{a-eYf-tos jjSb-dka-Smg-eUh-dia-nis-Wos-fI-japa-BUb. jVia-jc-tk 20 Vp Dpg-rcNf-akx-Cud-jjvbs-jjnd-lld-jVia-rcNf-akx-jraul jjtK rcNf-akx-GSh. Dis-els-VK-jDf-Cud-LRx-jVia-lia-raygs-lia-fNc-Ga-Vp 1975 rtis-Fkd-Hfh-Qkv-jjqh-dls-dI-tis-wls-eK-rK-tif-lk-jx-TP-dk.

10 Vp Smg-xk rcNf-akx-Hfh-VK-jEpa-div-jWkK-dI-Fkd-dka-DI-tkn-wls-tK-jvpf-Dpg-eK-rK-tif-lk-jx-TP-dk-Hfh-C{x-Geb. Ga-wK-aK-fNc-dia tif-CK-vka-qK-nk-nkx-Wcv-WYx-jef-CK-dPf jjtK LRx-lk-ak-aP-Wox-jVia-wls-Soa. aK-Ln-vkn-apJ-jVia-HV-vmg-Hfh. xk-Ga-Vp 1985 tif-CK-vka-nY-nka-wmJ-FI-dif-jrtogk-apJ jjtK Hfh-lK-aY-nkf-Grh-jl-dK-Eoa-jwoJk-xk-jVia-jFoJk-wls-DY-tK-dPf Fkd-aiJa jef-CK-dPf-dmg-jtpgx-jSpv-LS-Bbks-Hc-ck.

rcNf-akx-fpJa-Roa-nkc-aka-jqugl-lPf-eK-tK-qkv

dka-Smg-eUh-lia-nkc-aka-wls-rcNf-akx jqugl-jl-dK-tkf.

1. ZTigs-Shls-dka-rcNf-akx-xk-jVia-jxuls-wyJa-wls-Soa. Ga-Vp 1859, ZTigs-Hfh-GEh-jRul-Rov-Dpg-SPf-Vua-Grnb-jwoJk-LFx-Sp jjtK Byf-jlok-jxuls-HE-sbla-Dpg-BUb-Dks-qkd-GSh-wls-rcNf-akx.

2. Ga-Vp 1885 ZTigs-Hfh-LFx-Sp-Dks-qkd-jraul-wls-rcNf-akx. jEPgs-Ga-Wkc-aiJa-jjxba-VK-jDf-Fpa-Dpg-jVia-QUh-Wlv-Wls-rcNf-akx-jraul, lia-jRif-Grh-dls-Div-wls-ZTigs-div-Fpa-Shls-Smg-eUh-dia. rtis-Fkd-eos-Wkx-als-jtulf-e{a-eYf-tos, ZTigs-dmg-jVia-Zbkn-EK-aK jjtK Hfh-Wlv-Wls-rcNf-akx-Dis-rxof.

3. rcNf-akx-nis-jVia-roc-jxuls-wyJa-wls-ZTigs-Foa-Rlf-eos-Wkx-Ltd-WiJs-Dp ÉÉ. rtis-Fkd-eos-Wkx-e{a-eYf-tos ZTigs-dmg-Cla-Soc jjtK VK-jDf-Cud-jjvbs-lld-jVia-els-Sla-Wu rcNf-akx-jraul div rcNf-akx-GSh. jjSb-eK-rK-tif-vmg-xid-tif-CK-vka-Wlx-xU-aPf-wls-rcNf-akx-jraul Fygs-Hfh-jRif-dka-RYd-Rka-wyJa. Ga-qkv-apJ DK-rka-lk-jx-TP-dk Hfh-Fiv-Ekc-vhka-rcNf-akx-Woa-raygs.


4 jjtK 5. Dbka LR-Fp-xPa-Hfh-aI-qk-VK-jDf-rcNf-akx-HV-eUb-jl-dK-tkf-Ga-lpd-rtkn-Vp-Smg-xk-rtis-Fkd-Dpg-eos-Wkx-Ltd-WiJs-Dp ÉÉ Hfh-e{a-eYf-tos. VK-FY-via jqPga-Hfh-Riv-dNf-SP-nof-lia-eUs-eogs jjtK Cud-Fk-tyd-tos-Ga-jsPa-Sk-wls-rcNf-akx.

dls-Dls-eI-tPf

xK-aYf-nYd-SoJa-Ga-rcNf-akx-Hfh-WoJa-qov-vmg-Dls-jjfs jjtK-Hfh-xp-Did-eK-Ga-dka-GEh-Dis-Dls-jjfs jjtK Dls-eI-tPf. cif-DK-aK-DI fls Ela jwf-quJa-Dpg-tYbx-wls-rcNf-akx-jraul xp-Eug-eNs-Ga-jtugls-dls-Dls-eI-tPf-Dpg-qcd-jwok-Hfh-jRif-wyJa SiJs-jjSb-VK-xka 600 Vp dbla W.e. Foa-jCPs W.e. 300.

dls-jrtogk-apJ-Cud-rtlx-fhcn-Dls-eI-tPf, xia-eUs-jCPs 1 x. Ebks-wcif-jlh-nhls-qcd-xia-fhcn-tcf-tkn-RUv-eif, jRul jjtK qkv-Ep-cPf-VK-FI-cia.


ek-eK-rak-qYf-jjxba-ek-eK-rak-lia-fiv 1 Ga-VK-jDf-rcNf-akx. qK-qYf-DK-RUv-Dpg-jria-Ga-qkv-apJ-jjxba-ek-xkf-qov-jria-Hfh-Dogc-HV Ga-VK-jDf-rcNf-akx. Wckx-jEugl-Ga-qYf-DK-ek-eK-rak-xid-FK-VK-eox-dia-div-tif-DP-jSok-div-dka-wkv-Hrch-via-qK-vU-tYf.

VK-jDf-rcNf-akx-nis-jVia-vhka-jdpf-wls-ek-eK-rak-Grxb, jjSb-ahln-dcbk-Wu ek-eK-rak-dkc-Hf. ek-eK-rak-apJ-jjxba-jdpf-Fkd-dka-VK-eox-Wckx-jEugl-Cu-SbksA-Geb-dia-div-ek-eK-rak-qYf, jjSb-cP-rka-wls-dkc-Hf, figs-Dpg-jria-Ga-qkv-apJ jjxba-jjSd-Sbks-Fkd-cP-rka-wls-ek-eK-rak-qYf.

SI-aka jFoJk-jjrbs-xis-dla

aP-Dka-Dpg-qoJa-jfiga-Dpg-eYf-wls-rcNf-akx-jjxba-jtugls jjtid-t¾ls-dcka, jEPgs-jjV-cbk “jFoJk-jjrbs-xis-dla.” jqPga-Hfh-jVia-dK-eif-los-DI-lPf-wls-rcNf-akx-Ga-Vp 2839 dbla We. Ga-Wkc-aiJa-Hfh-xp-xis-dla-DK-jt-Grnb-Dpg-lk-He-BUb-Ga-CO-jjrbs-raygs jEPgs-BUb-jvuJls-tYbx-eYf-DK-jt-Sk-jcia-lld. xis-dla-LS-apJ-Grnb-rtkn Foa-ek-xkf-dua-jRul-VK-xos-Hfh-jVia-tI jjtK rtkn-jDugl-Dpg-xia-jRif-jEiga-aiJa.

jjtid-t¾ls-dcka RUh-cbk-Soa-Shls-Hfh-whk-xis-dla-LS-apJ jqugl-Ebcn-VK-Ek-Eoa-wls-Soa. jqPga-Hfh-jlok-Lt-rK-Dbla-raygs-xk jjthc-jRif-Grh-jVia-RUv-Wu-Woa jjthc-jlok-HV-jQok-Hz-Foa-jVia-ep-jjfs. jqPga-jjtba-jRul-lld-HV-rk-DK-jt jjthc-jjwca-RUv-Lt-rK-aiJa-Hch-jraul-rahk-aO. xis-dla-WPf-cbk-lia-apJ-jjxba-Ekc-rk-Vk Fygs-jwoJk-LFx-Sp. jjtid-t¾ls-dcka dmg-nif-RUv-Lt-rK-aiJa-tos-Geb-RU-Wm-wls-xis-dla. xis-dla-LS-aiJa-dmg-eogs-eNs-lld-xk-fhcn-Wckx-jFiv-Vcf. rtis-Fkd-aiJa jjtid-t¾ls-dcka dmg-Hfh-GEh-fkv-nkc-wls-Soa-Sif-xis-dla-jVia-ekx-ebca. jjSb-tK-ebca-Hfh-Fox-tos-eUb-quJa-DK-jt jjtK vmg-VK-dof-jria-xis-dla-LS-aiJa-lpd-jtpn.

jQogk-quJa-jxuls-wls-rcNf-akx jjtK fPa-jjfa-jjrbs-jjxb-aO-wls


RUv-jDPs: aid-eI-rtcf-Ekc-jlp-Tov-Hfh-jjShx-RUv-apJ-Hch jEPgs-jVia-RUv-wls-Woa-Fkd-Eoa-jQogk-SbksA-Skx-ekn-jjxb-aO-wls. xp-vks-Eug-nis-Whkn-Wu-Eug-Dpg-qcd-jRok-GEh-dia-Ga-VK-FY-via xp-vks-Eug-dmg-vmg-Wu-jjthc. Eug-whks-jDPs-apJ Hfh-wNa-VK-xka-Vp 1869 vks-Dp-ePgs-Dpg-Hfh-wNa-Hch-apJ lkf-xp-dka-VbNa-jjVs rtu jjSd-Sbks-Fkd-VK-FY-via.

Ekc-xoJs-dYbx-Grnb-jjxba-Hfh-nod-nhkn-xk-Fkd-VK-jDf-Fpa-jwoJk-eUb-qkd-jraul-wls-rcNf-akx jjtK tkc. Ga-VK-jDf-tkc Ekc-xoJs-ebca-Grnb-jjxba-Hfh-jjvbs-lld-jVia-dYbx-ahln-figs-apJ: xoJs-wkc jjtK xoJs-wNc. Ga-VK-jDf-rcNf-akx-jjxba-xp-xoJs-fI-rtkn, ald-Fkd-apJ-nis-xp-xoJs-jjfs jjtK xoJs-fld-Hxh. jjxb-nPs-Dpg-Dbka-jria-Ga-qkv-apJ-jjxba-xoJs-fI.

aP-Dka-wls-rcNf-akx

SoJa-rxkd-jzuls-WI


foa-aka-xk-jjthc xp-els-Qoc-jxn-jef-Cp-lk-He-BUb-Ga-rxUb-vhka-jjrbs-raygs. qcd-jwok-xp-tUd-Ekn-aI-dia-els-Woa tUd-Ekn-dod-jVia-Woa-Ltv-xkd-Lt-qk jjSb-tUd-Ekn-rthk-qif-jVia-Woa-Llv-jluJl-lk-tp.

jxugl-els-Qoc-jxn-Skn-HV-jjthc qcd-jwok-dmg-Hfh-VK-xm-tK-fod-Dis-rxof-Hch-Grh-tUd-Ekn-Dis-els. jqugl-Grh-qcd-jwok-jjvbs-Via-dia jjSb-jjDa-Dpg-FK-jVia-jEiga-aiJa QUh-jVia-lhkn-qif-rYv-jlok-DYd-Bbks-Hch-qNs-Woa-fNc jjtK VK-jjSb-SoJa-rxkd-jzuls-SoJa-fNc-Hch-Grh-ahls-Ekn-jDogk-aiJa.

BUb-xk-Ht-nK-raygs QUh-jVia-ahls-Ekn-dmg-Hfh-jjSbs-fls-div-nPs-Woa-raygs jjtK qk-dia-HV-lk-He-BUb-Ga-SUv-Hxh-HQb-ahlnA. tkc jjtK jxn-Hfh-voc-tK-vif-Rid-ek-SoJa-rxkd-jzuls-Hch-jVia-Bbks-fp, qcd-jwok-rcis-cbk xia-Wos-FK-jVia-rxkd-fod-rak. Fkd-aiJa qcd-jwok-FK-Hfh-aI-jlok-HV-wkn jqugl-thNs-Epv-Soa-jls. Smg-xk-QUh-jVia-lhkn-dmg-Hfh-jjSbs-ska-Wu-dia. tkc jjtK jxn-lk-He-BUb-jRula-rtis-Grnb-Dpg-qmg-jjxb-Hfh-xlv-Grh. qcd-jwok-xp-Woa-Riv-GEh-jVia-FI-aca-rtcs-rtkn. Ga-jjSb-tK-xuJ-qcd-jwok-vmg-Hfh-jRif-cNd-dka-ska-rnis-jtpn.

xuJ-raygs xp-aod-lPa-Ep-LS-raygs-vPa-xk-dPa-rxkd-jzuls-Ga-SoJa-aiJa jxn-wls-ahls-Ekn-jtpn-Fogx-cbk “qcd-jRok-xp-jjSb-SoJa-rxkd-jzuls-SoJa-fNc-apJ; jvPgs-fY vif-apJ aod-xk-dPa-xia-EP-rxof-jjthc qcd-jRok-FK-lyf-rPc-vkf-apJ-jjrtK”

jxugl-aod-Hfh-nPa-Wu-jjac-aiJa xia-vPa-tos-xk-Fkd-SoJa-rxkd-jzuls jjtK Slv-jVia-eNs-Woa-cbk “whln-dPa-rxkd-jzuls-jFoJk jjSb-whln-FK-Slv-jjDa-jFoJk-fhcn-WI. Grh-jFoJk-rnPv-Cos-nkc-Grh-Hfh-VK-xka-ekx-eld jjthc-whln-FK-xk-rk-jFoJk.”

QUh-jVia-jxn-Suga-Sod-GF-Fygs-Rpv-jjtba-div-Wua-jxul-SUv jqugl-Eld-rk-Qoc-wls-Soa. qcd-jwok-Vyd-ek-rk-tu-dia-dbNc-div-WI-jcoJk-wls-aod-Hfh-vld-Hch jjtK Sif-ePa-GF-nPv-Cos-Grh-Hfh-wK-rakf-ekx-eld-qm-fp. els-ekx-xuJ-Smg-xk aod-lPa-Ep-dmg-vPa-div-xk-dPa-rxkd-jzuls-lpd. els-Qoc-jxn-Fygs-Elx-jvPgs-aod-dPa-rxkd-jzuls-Foa-rxof. jjthc-xia-dmg-vPa-tos-Fkd-SoJa-rxkd-jzuls jjtK vld-Grh-Ekn-QUh-jVia-Qoc-wyJa-wpg-rtis-xia Ekn-Woa-aiJa-Fiv-jlok-Cos jjthc-dmg-wyJa-aigs-jDPs-rtis-aod-lPa-Ep Fkd-aiJa aod-dmg-qu-Vpd-lld jjthc-vPa-wyJa-eUb-Dhls-zhk. ebca-QUh-jVia-jxn-dmg-Hfh-jjSb-jjax-Skx-rtis-wls-qcd-jwok Foa-tiv-HV-Fkd-ekn-Sk.

Ga-wK-aK-Dpg qcd-jwok-jfpa-Dks-HV Ekn-Woa-aiJa-dmg-RUh-eyd-Bhka. ebca-aod-lPa-Ep-dmg-qk-Ekn-Woa-aiJa-vPa-Qbka-qU-Qk-Vbk-Hxh jjtK dmg-vPa-whkx-DK-jt-Dpgdchks-Grnb. Ga-Dpg-eYf Ekn-Woa-aiJa-rtNc-jria-jdkK-ahlnA-BUb-Dks-tYbx eK-Dhla-jjes-Shls-div-fcs-Sk-jcia-jrtuJlx-tK-nPv-tK-niv. Dis-els-Fygs-Hfh-qk-dia-vPa-jcpga-tos-Flf-Dpg-aiJa jjtK Ekn-raYbx-dmg-jria-cbk jdkK-figs-dbkc-jSix-HV-fhcn-jsPa, WI jjtK cif-CY-Dpg-xp-Wbk-SbksA. aod-lPa-Ep-Grnb-Fygs-vld-tkc-cbk jlok-Geb-Cos-Grh-xia-jSix. tkc-jlok-ePgs-wls-figs-dbkc-Geb-Cos-Foa-jSix jjthc-dmg-div-wyJa-eUb-rtis-aod-lPa-Ep jqugl-vPa-div-Wua-jxul-vhka.

aiv-SiJs-jjSb-xuJ-aiJa-jVia-SoJa-xk els-Qoc-jxn-dmg-dkn-jVia-Woa-Rigs-xp nhla-SoJa-rxkd-jzuls-SoJa-fNc. jCPs-jjxba-cbk tkc-FK-Rigs-xp-jjthc-dmg-Skx jjSb-qcd-jwok-dmg-GEh-Eiv-eox-vif-FI-aca-rtcs-rtkn-aiJa-fhcn-Wckx-VK-Bif jjtK nis-Ebcn-jrtul-QUh-DYd-Foa-aI-lpd.

Ga-xuJ-Wov-Rlv-cia-e{a-tox-rkn-GF-wls-qmg-jjxb-qcd-jwok els-Qoc-jxn-Hfh-jEpa-QUh-jVia-lhkn-xk-Bkx-vhka. QUh-jVia-lhkn-vmg-Hfh-jcoJk-aI-ahls-Ekn-jVia-jc-tk-rtkn-Vp-jjthc jjtK vmg-RUh-cbk-jdpf-rnis-wyJa, Wckx-FPs-tkc-vmg-Bkd-qov-ahls-Ekn-wls-Soa-jtpn nhla-tkc-RUh-cbk-Soa-jls-jVia-Woa-Ltv-xkd-Lt-qk jjtK RUh-eyd-tK-lkn. figs-aiJa QUh-jVia-lhkn-Fygs-rk-wmJ-lhks jqugl-vbkn-vbNs-WI-jEuJl-jEpa. tkc-Hfh-jcoJk-cbk tkc-vmg-HV-Bkx, Chk-rkd-ahls-Ekn-vmg-VU-quJa-CK-raoa-fhcn-Qhk-qox-Dpg-Fov-skx jjtK-VK-fiv-jlh-VK-SU-RoJc-fhcn-WI.

xk-cia-raygs tkc-wpa-dka-jEuJl-jEpa-wls-QUh-jVia-ahls-Ekn-vmg-Hfh tkc-Fygs-Sif-ePa-GF-HV-jRula-wls-ahls-Ekn. WUb-Qoc-jxn-QUh-jVia-lhkn-jjVd-GF-rtkn Dpg-jria-ahls-Ekn-DYd-Foa-wls-Soa-jls tX-tcn-jVia-jef-Cp. nhla-Wckx-qk-Lt-wls-lhkn tkc-Fygs-euv-Ckx-ahls-Ekn-cbk jlok-jsPa-WI-xk-jjSb-Ge. nhla-ahls-jVia-Woa-eif-Eug-Fygs-nPa-fp-jtogk-jtugls-DYd-Bbks-eUb-lhkn-zis.

lhkn-QUh-Ltv-xkd-Lt-qk-jria-Ll-dkf-Dpg-FK-Rigs-xpdcbk-jdogk tkc-jtpn-eK-jrap-jjtd-VbNa-Eiv-eox-vif-wls-Soa-div-jRula-SUv jjtK SoJa-rxkd-jzuls, QUh-jVia-ahls-wif-GF-lhkn-vmg-Hfh-Fygs-Slv-Sod-tos.

Smg-xk-dmg-nis-jria aod-lPa-Ep DNc-xk-dPa-rxkd-jzuls-aiJa-lpd. QUh-jVia-lhkn-dmg-tox-aI-aod-Grnb-Skx-WI-jjaK-aI-wls-ahls-Ekn. aod-dmg-Grh-WI-jjaK-aI-Wu-figs-dbla-rahk-apJ-cbk “Grh-rnPv-Cos-nkc-VK-xka-ekx-eld-Hch-Chk jjthc-whln-FK-qk-jFoJk-HV-jlok-WI jqugl-Slv-jjDa-rxkd-jzuls-rcka-wls-jFoJk-Dpg-whln-Hfh-dPa-aiJa.” jxugl-Hfh-nPa-jjac-aiJa tkc-dmg-Hfh-rnPv-Cos-Grnb-els-rabcn, jjSb-tK-rabcn-nkc-rhk-eld rtis-Fka-aiJa dmg-wyJa-wpg-rtis-aod-Grnb-LS-aiJa-HV. qcd-jwok-jfpa-Dks-Ga-Ht-nK-Hd, Qbka-qU-Qk jjtK Vbk-Hxh, Smg-xk-dmg-vPa-whkx-DK-jt-lia-dchks-Grnb-Hq-eka. QUh-jVia-lhkn-vmg-RUh-eyd-Bhka-jtpn jqkK-Ga-GF-wls-tkc-WPf-rk-jjSb dhla-WI. Dia-Gf-aiJa dmg-VK-dof-jria-jdkK-Dpg-xp-WI-jSix-HV-rxof jEPgs-eK-Dhla-jjes-Fkd-fcs-Sk-jcia-jrtuJlx-nPv-niv lia-jRif-Grh-roc-GF-wls-tkc jSiJa-jjRs-wyJa jjRs-wyJa jxugl-WPf-jCPs-Wckx-Rigs-xp-Dpg-Soa-FK-Hfh-Ga-HcA-apJ. vmg-Dia-jDogk-Gf-ak-Dp qcd-jwok-dmg-vPa-jcpga-cNa-tos-Flf-Ga-jdkK-figs-dbkc Smg-xk-tkc-dmg-Hfh-jdiv-jlok-jsPa, WI jjtK cif-CY-Dpg-xp-Wbk-SbksA-Geb-jSix-Cos-Dis-els-rabcn, jjSb-dmg-nis-vmg-qm tkc-nis-jlok-nif-Geb-Cos-Lehs Cos-jeuJl-Foa-jSix, jjthc-dmg-Vpa-wyJa-rtis-aod-Grnb jqugl-vPa-div-vhka.

aod-Hfh-Riv-aO-raid-rtkn jjSb-dmg-nis-vPa-lld-HV. Ga-wK-aK-Dpg-dI-tis-vPa-whkx-DK-jt-BUb-aiJa Fygs-jRif-Grh-Vpd-aod-Grnb-sbNs jFpf-HV-xk-Ga-lk-dkf, QUh-jVia-lhkn-Fygs-Sod-tos-dks-DK-jt-lia-dchks-Grnb.

nhla-Wckx-Ltv-xkd-Lt-qk dka-eUa-rkn-wls-QUh-jVia-lhkn Fygs-vmg-xp-Ekc-vhka-Woa-Gf-eoa-GF-jtpn EO-nis-jcoJk-VK-akx-HV-SbksA-ak. ebca-WUb-Qoc-jxn-QUh-jVia-ahls-dmg-euv-Smg-VK-SP-vif-jRif-jjSb-Wckx-fp Fygs-jVia-Dpg-Rid-rlx-wls-Ekc-vhka-Ekc-jxuls jjtK BUb-Bbks-xp-Wckx-eYd.

Smg-HV -VK-jDf-Dp 10